Oferta

Badania profilaktyczne pracowników

Badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe i kontrolne wykonywane są na podstawie art. 229 ustawy Kodeks pracy, są to badania mające na celu określenie predyspozycji psychofizycznych pracownika do pracy na stanowisku z określonymi czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia , a co za tym idzie ograniczenie potencjalnego szkodliwego wpływu warunków pracy na organizm człowieka. 

Do przeprowadzenia ww. badań niezbędne są:

  • umowa pracodawcy z jednostką medycyny pracy
  • skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę

Art. 229 § 4. Kodeksu Pracy

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 

Umowy na badania profilaktyczne z zakładami pracy.

Konieczność zawierania umów wynika bezpośrednio z art. 12 Ustawy o służbie medycyny pracy:

Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, w myśl art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne można wykonywać bez podpisania umowy z pracodawcą!!   

Konieczność wykonywania badań sanitarno-epidemiologicznych wynika z poniższego przepisu: 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Art. 6. 1. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, określonym na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2, podlegają:  ………  

4)   uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;  

5)   osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby……….

Art. 7. 1. Badania lekarskie u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416).2. Lekarze, o których mowa w ust. 1, wydają oraz przekazują osobie badanej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie: ……….. UWAGA !! Przed badaniem lekarskim na stanowiskach związanych z żywnością należy wykonać badanie posiewu kału w stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Szkolenia pierwszej pomocy

Przeprowadzamy szkolenia pierwszej pomocy pracowników , którzy zostali wyznaczeni przez pracodawcę do jej udzielania.

Szkolenia odbywają się na terenie zakładu pracy, bez konieczności oddelegowania pracowników .